Dầu mỡ hãng khác

Dầu mỡ các hãng_8/10

DẦU MỠ CỦA MỘT SỐ HÃNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

No

Công dụng

TÊN - KÍ HIỆU

Hãng

701

Dầu thủy lực DTE 27,  60AW Mobil

702

Dầu thủy lực Hydraulic 38 Mobil

703

Dầu thủy lực Hydro Fluid HFC46 Mobil

704

Dầu thủy lực Hydro Fluid LT Mobil

705

Dầu thủy lực Nyvac 20 & 30 Mobil

706

Dầu thủy lực SHC 522,524,525,526,527,528 Mobil

707

Dầu thủy lực Vacuoline Heavy Mobil

708

Dầu thủy lực Vacuoline Heavy Medium Mobil

709

Dầu thủy lực Vacuoline Light Mobil

710

Dầu thủy lực Vacuoline Medium Mobil

711

Dầu thủy lực Aeroshell Fluid 41 Shell

712

Dầu thủy lực Dromus Oil B Shell

713

Dầu thủy lực Irus Fluid BLT Shell

714

Dầu thủy lực Irus Fluid C Shell

715

Dầu thủy lực SFR Hydraulic Fluid D46 Shell

716

Dầu thủy lực Tellus C22,32,46,68,100,150 Shell

717

Dầu thủy lực Tellus Oil 22, 46 Shell

718

Dầu thủy lực Tellus Oil R Shell

719

Dầu thủy lực Tellus Oil R Shell

720

Dầu thủy lực Tellus Oil S Shell

721

Dầu thủy lực Tellus Oil S Shell

722

Dầu thủy lực Tellus T15,22,37,46,68,100 Shell

723

Dầu thủy lực Vitrea  22,32,46,68,100 Shell

724

Dầu thủy lực chống cháy Energol  SF-A , SF-B, BP

725

Dầu thủy lực chống cháy Enersyn  SF-C , SF-D, BP

726

Dầu thủy lực đặc biệt Energol  EHPM32 BP

727

Dầu thủy lực đặc biệt Energol  HL-XP32 BP

728

Dầu thủy lực đường sắt Tecula Oil Shell

729

Dầu thủy lực máy bay Aircraft Hydraulic 15 Castrol

730

Dầu thủy lực máy bay Castrolaero Hydraulic 18 Castrol

731

Dầu thủy lực máy bay , siêu sạch Castrolaero 585B Castrol

732

Dầu thủy lực nông nghiệp Agricastrol HT Castrol

733

Dầu thủy lực nông nghiệp Agricastrol Hydraulic Oil Castrol

734

Dầu thủy lực ô-tô Auto Hydraulic BP

735

Dầu thủy lực ô-tô Hydraulic LHM, LHS2 BP

736

Dầu thủy lực và thanh trượt Vacuoline 528,537,546,1405 , 1409 Mobil

737

Dầu thủy lực xe Citroen LHM Castrol

738

Dầu tiện = Dầu cắt gọt    

739

Dầu tôi Iloquench No1,9,32 Castrol

740

Dầu tôi chân không Quendila 16 BP

741

Dầu tôi gốc dầu tổng hợp Quendila S15 BP

742

Dầu tôi lạnh Quendila 19/W19 BP

743

Dầu tôi lạnh gia tốc Quendila A22/WA22;A24/WA24; A25/WA25 BP

744

Dầu tôi nhiệt Voluta C,F,H Shell

745

Dầu tôi nóng Quendila H100/WH100; H105/WH105; H470 BP

746

Dầu tôi nóng lạnh Quendila MP68/WMP68 BP

747

Dầu tôi polime Quendila  PA BP

748

Dầu trắng=dầu thực phẩm ,dầu y dược Puremor Wot 14 Castrol

749

Dầu trắng được tinh chế kỹ Enerpar T BP

750

Dầu trắng kỹ thuật Energol  WT BP

751

Dầu trục máy dệt Velocite 3,4,6,8,10, S Mobil

752

Dầu trục máy dệt Velocite 3,4,6,8,10, S Mobil

753

Dầu trục máy dệt , chịu ẩm Velocide E,D,C,CX,DX Mobil

754

Dầu truyền động = Dầu hộp số , bánh răng Dexron II Special BP

755

Dầu truyền động Energear PE BP

756

Dầu truyền động Gear Oil  90,140 BP

757

Dầu truyền động Gear Oil ( 75W,80W,90,140 )EP BP

758

Dầu truyền động Gear Oil AS BP

759

Dầu truyền động Gear Oil PT BP

760

Dầu truyền động Gear Oil WA BP

761

Dầu truyền động Hydraulic TF8 BP

762

Dầu truyền động Hypogear ( 75W,80,80W/90, 90,140 ) EP BP

763

Dầu truyền động Limslip 90-1 BP

764

Dầu truyền động Outboard Gear Oil Universal BP

765

Dầu truyền động Super Tractor Oil Universal BP

766

Dầu truyền động Terrac BP

767

Dầu truyền động Terrac Extra BP

768

Dầu truyền động Tractor Oil Universal BP

769

Dầu truyền động Tractran 9 ,8 BP

770

Dầu truyền động Tractraw BP

771

Dầu truyền động 303 TDH Oil Caltex

772

Dầu truyền động Multigear Thuban EP75W Caltex

773

Dầu truyền động Multigear Thuban EP80W/90 Caltex

774

Dầu truyền động Multigear Thuban EP85W/140 Caltex

775

Dầu truyền động Multipurpose Thuban EP80,90,140 Caltex

776

Dầu truyền động Synthetic gear lubricant Caltex

777

Dầu truyền động Texamatic Fluid Dexron II Caltex

778

Dầu truyền động Texamatic Fluid F Caltex

779

Dầu truyền động Thuban 80,90,140 Caltex

780

Dầu truyền động Torque Fluid No5 Caltex

781

Dầu truyền động TQ Dexron Caltex

782

Dầu truyền động Universal Thuban 75W,80,90,140 Caltex

783

Dầu truyền động 303 TDH Oil Castrol

784

Dầu truyền động Deusol Gear EP75W,80,90,140 Castrol

785

Dầu truyền động Deusol PSG Castrol

786

Dầu truyền động Deusol TFA  TFC-3 Castrol

787

Dầu truyền động Deusol WBL Castrol

788

Dầu truyền động Hypoy 80,90,140 Castrol

789

Dầu truyền động Hypoy B 75W,80W/90,85W/140 Castrol

790

Dầu truyền động ST 80/90 Castrol

791

Dầu truyền động TQ Dexon I Castrol

792

Dầu truyền động WM Castrol

793

Dầu truyền động C-2 Hydrotrans Elf

794

Dầu truyền động Elfmatic F Elf

795

Dầu truyền động Elfmatic G2 Elf

796

Dầu truyền động Girelf  80,90,140 Elf

797

Dầu truyền động Tractelf BF1 Elf

798

Dầu truyền động Tranself Elf

799

Dầu truyền động Tranself  75W,80,90 EP,140 EP Elf

800

Dầu truyền động Tranself  80W/90,85W/140 Elf

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...