Dầu mỡ hãng khác

Dầu mỡ các hãng_9/10

DẦU MỠ CỦA MỘT SỐ HÃNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

No

Công dụng

TÊN - KÍ HIỆU

Hãng

801

Dầu truyền động Tranself B 75W,80,90,140 Elf

802

Dầu truyền động Gear Oil GP( 75W, 80 ,90,140 ) Exxon

803

Dầu truyền động Gear Oil GX ( 75W, 80 ,80W/90, 85W/140,90,140 ) Exxon

804

Dầu truyền động Gear Oil ST 80 ,90,140 Exxon

805

Dầu truyền động Glide Exxon

806

Dầu truyền động L1947 Exxon

807

Dầu truyền động Torque Fluid 47,56 Exxon

809

Dầu truyền động Gear lubricant 75W ,80W,90,140 Gulf

810

Dầu truyền động HT Fluid C3 Gulf

811

Dầu truyền động Multigear lubricant 75W,80,80W/90,85W/140,140 Gulf

812

Dầu truyền động Premium Transmission oil 80,90,140 Gulf

813

Dầu truyền động Synthetic gear lubricant Gulf

814

Dầu truyền động Universal Tractor Fluid Gulf

815

Dầu truyền động Mobifluid 423 Mobil

816

Dầu truyền động Mobil ATF210 Mobil

817

Dầu truyền động Mobilfuid  300 Mobil

818

Dầu truyền động Mobilube P Mobil

819

Dầu truyền động  ô-tô Dentax  80,90,140 Shell

820

Dầu truyền động  ô-tô Dentax  C Shell

821

Dầu truyền động  ô-tô Dentax  W Shell

822

Dầu truyền động  ô-tô Donax TA Shell

823

Dầu truyền động  ô-tô Donax TD Shell

824

Dầu truyền động  ô-tô Donax TF Shell

825

Dầu truyền động  ô-tô Donax TM Shell

826

Dầu truyền động  ô-tô Donax TT Shell

827

Dầu truyền động  ô-tô Spirax EP75W,80W,90,140 Shell

828

Dầu truyền động  ô-tô Spirax HD75W,80WW,80W/140,90,140            Shell

829

Dầu truyền động  ô-tô Spirax X Shell

830

Dầu truyền động  ô-tô Trans Fluid MP Shell

831

Dầu truyền động  ô-tô , tự động Dexron  II Shell

832

Dầu truyền động  ô-tô, khí nén Donax TL Shell

833

Dầu truyền động công nghiệp Macoma Oil R Shell

834

Dầu truyền động công nghiệp Malleus Compound Shell

835

Dầu truyền động công nghiệp Malleus Fluide Shell

836

Dầu truyền động công nghiệp Omala 68 ,100,150,220,320,460,680 Shell

837

Dầu truyền động công nghiệp Tivela Compound A Shell

838

Dầu truyền động công nghiệp Tivela Oil Shell

839

Dầu truyền động công nghiệp Turbo Oil T 32,46,68,100 Shell

840

Dầu truyền động công nghiệp Valvata Oil J Shell

841

Dầu truyền động công nghiệp Vitrea  9,22,32,46,68,100,220,320,460 Shell

842

Dầu truyền động Dầu máy lạnh ATF Dexron Exxon

843

Dầu truyền động EP,GL-4 Hipress EP140 Castrol

844

Dầu truyền động EP,GL-4 Hypoy Light EP 80W & EP90 Castrol

845

Dầu truyền động EP,GL-5 Hypoy B Castrol

846

Dầu truyền động EP,hipoit, GL-5 Hypoy LS Castrol

847

Dầu truyền động GL-1 D140 Castrol

848

Dầu truyền động GL-1 ST 90 Castrol

849

Dầu truyền động hipoit Thiohypoy FD Castrol

850

Dầu truyền động máy bay EP Castrolaero 581C Castrol

851

Dầu truyền động ô-tô Mobilube  C80,C90, C140 Mobil

852

Dầu truyền động ô-tô Mobilube  GX (75W,80,90,140) Mobil

853

Dầu truyền động ô-tô Mobilube  HD 80W/90 Mobil

854

Dầu truyền động ô-tô Mobilube  HD85W/140 Mobil

855

Dầu truyền động ô-tô Mobilube HD ( 75W,80,90,80W-90,90,140 ) Mobil

856

Dầu truyền động ô-tô Donax TL Shell

857

Dầu truyền động thủy lực Autran C3, DXII, G, GM-MP, MBX , BP

858

Dầu truyền động thủy lực ATF Dexron I Exxon

859

Dầu truyền động thủy lực ATF Dexron Gulf

860

Dầu truyền động thủy lực ATF Type A Gulf

861

Dầu truyền động thủy lực ATF Type A suf. A Gulf

862

Dầu truyền động thủy lực ATF Dexron 1 Shell

863

Dầu truyền động thủy lực, nông nghiệp Agricastrol AS Castrol

864

Dầu truyền động thủy lực, nông nghiệp Agricastrol MD Castrol

865

Dầu truyền nhiệt Mobiltherm Light,603,605 Mobil

866

Dầu truyền nhiệt Perfector HT Castrol

867

Dầu tuần hoàn Energol  CS 22,32,46,68,100,150,220,320,460 BP

868

Dầu tuần hoàn Energol  CSM BP

869

Dầu tuần hoàn Spemo HB BP

870

Dầu tuần hoàn và ổ đỡ Morlina  Shell

871

Dầu tuần hoàn và ổ đỡ Vitrea Shell

872

Dầu tuần hoàn và ổ đỡ Vitrea M 150 ,320,460 Shell

873

Dầu tuyếc bin Energol  TCA32 BP

874

Dầu tuyếc bin Energol  THB 32,46,68,100 BP

875

Dầu tuyếc bin Turbinol BP

876

Dầu tuyếc bin Perfector T 32,46,68,100 Castrol

877

Dầu tuyếc bin Misola H 32,46,68,100 Elf

878

Dầu tuyếc bin Teresso 100 Exxon

879

Dầu tuyếc bin Harmony 100 Gulf

880

Dầu tuyếc bin Carnea Oil 19,32,46,68,100,150 Shell

880

Dầu tuyếc bin Turbo GT,T,CC Shell

881

Dầu tuyếc bin Turbo Oil T 32,46,68,100 Shell

882

Dầu tuyếc bin Vitrea  9,22,32,46,68,100,220,320,460 Shell

883

Dầu tuyếc bin hàng không Aeroshell Turbine Oil Shell

884

Dầu tuyếcbin và tuần hoàn DTE AA Mobil

885

Dầu tuyếcbin và tuần hoàn DTE BB Mobil

886

Dầu tuyếcbin và tuần hoàn DTE Heavy Medium Mobil

887

Dầu tuyếcbin và tuần hoàn DTE Light Mobil

888

Dầu tuyếcbin và tuần hoàn DTE Medium Mobil

889

Dầu tuyếcbin và tuần hoàn DTE Oil Heavy HH Mobil

890

Dầu tuyếcbin và tuần hoàn DTE Oil Heavy Medium AA Mobil

891

Dầu tuyếcbin và tuần hoàn DTE Oil Light Extra Heavy Mobil

892

Dầu tuyếcbin và tuần hoàn DTE Oil Medium BB Mobil

893

Dầu xe đua 2 và 4 kỳ R30 & R40 Castrol

894

Dầu xi lanh Cavis Cylinder Caltex

895

Dầu xi lanh Cylinder 1000 Caltex

896

Dầu xi lanh Cylinder 460 Caltex

897

Dầu xi lanh Pinacle Cylinder Caltex

898

Dầu xi lanh Veritas  Cyl. Oil 500 Gulf

899

Dầu xi lanh Veritas  Cyl. Oil 700 Gulf

900

Dầu xi lanh 600 W Cylinder Oil Mobil

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...